La Llei 2/2023, coneguda també com a Llei de Protecció dels Informadors, ha introduït noves obligacions per a les empreses, destacant la implementació de la bústia de denúncies. Aquesta llei busca combatre la corrupció i les irregularitats a les empreses, establint canals interns i externs per a la presentació d’informacions i oferint protecció als informadors i a les persones i entitats vinculades.

Qui està protegit: abast i seguretat per als informadors

La llei busca protegir els informadors de represàlies, assegurant que no pateixin un tracte desfavorable per informar d’irregularitats. Els protegits inclouen treballadors, proveïdors, autònoms, col·laboradors, directius i persones o entitats vinculades a l’informador, com ara familiars i companys de treball.

Informacions protegides

La llei protegeix informacions sobre accions o omissions que:

 1. Contravengui normes comunitàries, com les relacionades amb la competència i l’impost sobre societats.
 2. Constitueixi una infracció penal.
 3. Siguin infraccions administratives, greus o molt greus, segons les lleis estatals o autonòmiques.

Requisits i procediments per a empreses

Les empreses que empleguin a més de 50 treballadors estan obligades a disposar d’una bústia de denúncies, amb l’objectiu de complir amb la nova normativa. Aquesta bústia ha de complir amb les següents característiques i requisits:

 • Comunicacions Orales i Escrites: La bústia ha de permetre tant comunicacions orals, com converses telefòniques o missatges de veu, com escrites, ja sigui per correu postal o mitjà electrònic.

 • Anonimat: Ha de permetre la presentació i tràmit de les comunicacions de forma anònima.
 • Cites Presencials: La persona informadora, si ho desitja, podrà sol·licitar una cita presencial per presentar la informació.
 • Documentació de Comunicacions Verbals: Les comunicacions verbals es poden documentar mitjançant una gravació o una transcripció completa i exacta de la conversa.
 • Avís de Gravació i Tractament de Dades: Quan es gravés una comunicació, s’haurà d’avisar a l’informador i se li indicarà que les seves dades seran tractades d’acord amb la normativa vigent.
 • Domicili Segur per a Notificacions: L’informador podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre les notificacions.
 • Responsable Independent Designat: L’òrgan d’administració de l’empresa haurà de nomenar un responsable del sistema intern d’informació, que no podrà rebre instruccions de cap mena i haurà de disposar dels mitjans i la independència necessaris per exercir el càrrec.

 • Aprovació del Procediment: L’òrgan d’administració de l’empresa ha d’aprovar el procediment de gestió d’informacions, complint amb els principis mínims establerts a la llei de protecció d’informadors.

Canals externs i protecció ampliada: més que una simple Bústia

A més de la bústia de denúncies, existeixen canals externs organitzats per l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informador i altres organismes per rebre denúncies. La llei també preveu protecció per a aquells que revelin públicament informacions i estableix sancions per infraccions, amb multes de fins a 300.000 euros per a persones físiques i un milió d’euros per a persones jurídiques en casos greus.

Compromís empresarial i transparència sota la nova Llei

La Llei de Protecció dels Informadors no només imposa noves obligacions a les empreses per combatre la corrupció i protegir els informadors, sinó que també promou una competència justa i transparent. La implementació de la bústia de denúncies i altres mecanismes d’informació interna són essencials per complir amb la llei i mantenir un entorn empresarial ètic i responsable.

Para obtenir més informació i recursos detallats sobre com adaptar-se a aquesta nova normativa, pots consultar la guia proporcionada per Sage: Sage – Bústia de denúncies: El que les PIMES necessiten saber per adaptar-se a la nova normativa  

A MiB Grup, estem compromesos a ajudar-vos a navegar per aquestes noves regulacions i assegurar que la vostra empresa compleixi amb totes les obligacions legals. Si teniu preguntes o necessiteu assistència per implementar una bústia de denúncies eficaç i conforme a la llei, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.